Системийн тухай

Энэхүү систем нь Монгол үндэстний баримтат өвийг сурвалжлан тогтоох, бүртгэн баримтжуулах, хадгалалт, хамгаалалт, сэргээн засварлалтыг сайжруулах, нийтийн хүртээл болгох замаар дэлхий дахинд бичиг, соёлоо сурталчлах, хойч үедээ үндэсний түүх, соёлоороо бахархах үзлийг төлөвшүүлэхэд туслах зорилготой бүртгэл, мэдээллийн сан юм.